Cookies
Træneruddannelse & kompetenceBadminton DanmarkFokus på frivillighed - klik på billedet og få udført "FRIVILLIGHEDSTJEK"Køb billet i dag!
 

Indkaldelse til Badminton
Sjællands Årsmødet 2021

2021

Ændring af Årsmødet (indsat 23. marts 2021)

Til alle Badminton Sjællandsmedlemsklubber.

Som nævnt i nedenstående invitation, ville vi vende tilbage senest en uge før Årsmødet med svar på, hvilken form (fysisk / virtuelt) mødet bliver afholdt på.

Da ingen d.d. tror på vi kan samles, grundet Corona-restriktioner, den 6. april 2021 i Roskilde, har bestyrelses besluttet at afholde Årsmødet Virtuelt.

Dette medfører alle tilmeldte vil modtage en separat mail med et link, som så skal bruges til opkobling den 6. april. Der vil i denne mail også være lidt info. vedr. opkoblingen.

En yderligere mail vil blive udsendt 8 dage før årsmødet vedhæftet alle dokumenter til mødet.

Mødet starter på sammen tid kl18:00, men vi kan i denne situation desværre ikke servere lidt mad og forfriskninger J.

I det vi håber mange vil prøve denne form for Årsmøde, skal I stadig tilmelde jer på nedenstående link, så vi kan tilsende mails med nødvendige oplysninger.

Med venlig hilsen
Jack Schytt
Formand


Til alle Badminton Sjællands medlemsklubber.

Som altid inviterer vi til det årlige Repræsentantskabsmøde/Årsmøde her i foråret.

I år afholder kun Badminton Sjællands Årsmøde, da DGI har besluttet ikke at afholde dette møde i 2021. Det bliver dog sådan, at alle DGI-landdelene på Sjælland vil være repræsenteret på mødet, og DGI’s info.punkter bliver en del af Badminton Sjællands dagsorden. I samarbejdes ånd gør vi dette, således I får muligheden til at tale med begge organisationer samtidigt.

Badminton Sjællands Årsmøde afholdes den 6. april 2021 hos DGI Midt- og Vestsjælland i Roskilde,Helligkorsvej 3, 4000 kl. 18:00.

Yderligere information (mødeformat, praktik, etc.) kan læses på følgende link:

https://www.dgi.dk/arrangementer/202117107700

hvor I også skal tilmelde jer.

 

En af punkterne på mødet vil være Badminton Sjællands ”valgdagsorden”, som iflg. Badminton Sjællands love, skal udsendes i en foreløbig version mindst 5 uger før mødet.

Dette blev også gjort den 1. marts, men flere har meldt tilbage, at de ikke har modtaget mail’en, derfor udsendes den igen den 11. marts til alle klubber.

 

Nedenstående er den foreløbige ”valgdagsorden”.

 

Valgdagsordenfor valg til bestyrelsen på Årsmødet/Repræsentantskabsmødet 6/4-21.

 1. Valgaf dirigent

 2.Konstatering af mødets lovlighed.

 3.Optælling af stemmeberettigede.

 4.Beretninger om kredsens virksomhed. (alle beretningerne bliver tilsendt)

5.Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse (regnskabet bliver tilsendt)

6. Behandling af indkomne forslag (forslag skal sendes til formanden inden den 16. marts)

7. Valg af bestyrelse:

 a. Valgaf formand Jack Schytt – ikke på valg

b. Valg aføkonomiansvarlig Kresten Valdal – villig til genvalg

c. Valg afbestyrelsesmedlemmer - bestyrelsen foreslår valg = 0

Valg af Næstformand – Næstformandsposten er ikke besat d.d.

Valg af Seniorudvalgsformand Anders Nielsen, villig til genvalg

Valg af Ungdomsudvalgsformand Jesper Melgaard– ikke på valg

Valg af Veteranspilleudvalgsformand Lene Holm Jensen – ikke på valg

Valg af Dommerudvalgsformand Peter Hansen – ikke på valg

Valg af diverse udvalgsmedlemmer – ingen opstilles af bestyrelsen – de valgte udvalgsformænd konstituerer selv udvalgene.

8. Valg af repræsentanter til BD’s repræsentantskabsmøde lørdag den 29. maj.
Antallet af repræsentanter er for Badminton Sjælland 2021 = 28.

9. Valg af revision

 a. Valg af 2 kritiske revisorer 1. Finn Jensen - villig til genvalg.  2. kritiskrevisor er ikke besat d.d.

b. Valg af 1 revisorsuppleant – revisorsuppleant er ikke besat d.d.

10. Eventuelt

Yderligere oplysninger vedr. Badminton Sjællandsvalghandling findes i Badminton Sjællands love, som ligger på hjemmesiden under afs. ”regler” i § 19 til § 32.

Senest 8 dage før Repræsentantskabsmødet/Årsmødet udsendes endelig dagsorden, alle beretninger, regnskab og budget.

Grundet landes Corona-situation kan vi ikke garantere dette fysiske møde. Hvis vi bliver nød til at aflyse, vil vi prøve at gennemfører Årsmøde Virtuelt samme tid ”og sted J”. I vil derfor senest ugen før få oplys, hvilken at mødeformerne vi anvender +den yderligere information som skal til, hvis vi går ”virtuelt”.

DGI har en prof.afd., som står for teknikken, så alle afstemninger og taletid bliver overholdt.

I det jeg håber at se jer alle den 6. april 2021 i Roskilde (måske virtuelt), hører jeg gerne fra jer, hvis I har yderligere spørgsmål.

Med venlig hilsen

Jack Schytt

Formand

 


 

Referat Årsmøde 2020

12.aug.2020

Referat

Klik på dette link, for at læse referat fra Årsmødet den 12. aug. 2020

Klik her
 

 
Badminton Sjælland
Hvis du ikke kan finde hvad du søger, findes det måske i et "gammelt indlæg".
Klik her ->  Gamle indlæg 


 

Blokhusvej 3
2670 Greve

Nyheder

29.03.2011
29.03.2011
28.03.2011
28.03.2011

Leder du efter?